Trenutno sta na strani 2 obiskovalca
slo | eng

Konceptualne, kreativne in taktične interakcije
blank blank blank blank blank blank blank blank

Ljubljana - v dialogu
------------------------------------------------------------------------

Povzetek koncepta in načrta komuniciranja in promocije EPK Ljubljana 2012

Komuniciranje in promocija programa Evropska prestolnica kulture (EPK) Ljubljana 2012 tako časovno kot vsebinsko sledita razvojni logiki projekta. Prav tako v celoti podpirata zastavljene projektne cilje in vsebine ter jih mestoma celo razširjata. Poznavajoč teorije in prakse trendov v komuniciranju, hitri razvoj novih komunikacijskih oblik in sredstev, smo komunikacijski koncept in strategijo zasnovali kot odprto platformo, ki omogoča uresničevanja naprednih komunikacijskih pristopov, katerih načela so: odprtost, inkluzivnost, povezljivost, personalizacija, participatornost in predvsem dialoškost. Ti pristopi zajemajo seveda tudi uporabo najnovejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Predlagana oblika in rešitve komuniciranja bo dovolj sodobno in univerzalno, da bo v mednarodnem merilu ohranilo aktualnost in relevantnost v daljšem obdobju do leta 2012. Hkrati smo zavestno omejili delež klasičnega oglaševanja, saj to izgublja kredibilnost, učinkovitost in ostrino ter je že danes manj relevantna oblika komuniciranja.

V nadaljevanju povzemamo komunikacijski koncept, ki je natančno razdelan v širšem dokumentu in je del prijave na razpis za Evropsko prestolnico kulture 2012. V primeru, če mesto Ljubljana zmaga na natečaju, bo Studio Poper koncept in konkretne komunikacijske rešitve še dodatno poglobil.

1. Komunikacijski koncept

Temeljni komunikacijski koncept in strategija – dialog v najširšem smislu kot povezovanje, kot gojenje kulture dialoga na vseh ravneh, izhajata neposredno iz predloženih programskih tem, ciljev, programske strategije – mreženje – in potrebe projekta, da med seboj poveže, odpira, vključuje in v dialog postavi raznolike vsebine, vprašanja, mnenja in ideje: likovno umetnost, film, literaturo, arhitekturo, jezike, naravno dediščino, kraje ipd. in vključi vse ciljne skupine: umetnike, civilno družbo, lokalno skupnost, politične in gospodarske odločevalce, širšo domačo in tujo javnost. V dialogu se Ljubljana nadalje povezuje s svojimi prebivalci, z drugimi mesti, v dialogu sta Slovenija in Evropa, dialog povezuje kulturo, arhitekturo in naravo ter kulturo z drugimi družbenimi podsistemi, v dialogu se slovenščina srečuje z drugimi jeziki.

Hkrati koncept dialoga odgovarja tudi na sodobne izzive družbe: omogoča medkulturno povezovanje, dopušča raznolikost, promovira trajnostni razvoj ter kot odprt, inkluziven sistem s povezovanjem vsega in vsakogar deluje socialno kohezivno. Zato tudi komuniciranje EPK deluje po principu odprtega, inkluzivnega, relacijskega in večsmernega dialoga. Odtod tudi izpeljava krovnega in tematskih sloganov.

2. Krovni in tematski slogani

LJUBLJANA 2012 – V DIALOGU
LJUBLJANA 2012 – IN DIALOGUE

S sloganom se zavezujemo, da na vseh ravneh komuniciranja in promoviranja EPK gojimo, ozaveščamo in udejanjimo kulturo dialoga. Po principu inkluzivnosti, odprtosti in mreženja z uporabo najsodobnejših informacijsko-komunikacijskih tehnologij v dialog vključimo vse ciljne skupine: umetnike, politike, gospodarstveniki, širšo domačo in tujo javnost, pri čemer smo še posebej pozorni na deprivilegirane skupine: pripravimo brošure EPK v Braillovi pisavi, omogočimo povečano prikazovanje spletnih vsebin, zagotovimo »simultano« prevajanje izbranih dogodkov za gluhe, organiziramo posebne vodene oglede ipd.

Pomen dialoga s kreativnimi rešitvami inkorporiramo tudi v komunikacijsko strategijo in komuniciranje posameznih programskih sklopov, ki so pospremljeni s tematskimi slogani:

1. tema: »Ljubljana – ustvarjalno mesto«
slogan: LJUBLJANA 2012 – V DIALOGU S TEBOJ
LJUBLJANA 2012 – IN DIALOGUE WITH YOU

Slogan ponazarja povabilo najširše javnosti v projekt EPK in v komunikacijske procese in deluje kot identifikacijski element s projektom. Temo »ustvarjalno mesto«, osnovano na dialogu med različnimi vsebinami in posamezniki, v prvi vrsti komunikacijsko podpremo z interaktivno spletno stranjo in informacijskimi točkami z brezžičnim dostopom do interneta (t.im wireless). S tem udejanjimo sodobna komunikacijska načela povezljivosti, odprtosti, interaktivnosti, dialoškosti. Fizično neposreden dialog vzpostavimo z javnimi posveti, okroglimi mizami, umetniškimi delavnicami ipd. S tem po načelu inkluzivnosti v komuniciranje zajamemo vse ciljne skupine, tudi fizično/časovno oddaljene in s telesnimi omejitvami.

2. tema: »LJUBLJANA – URBANA REGENERACIJA MESTA«
slogan: LJUBLJANA 2012 – V DIALOGU S PROSTOROM
LJUBLJANA 2012 – IN DIALOGUE WITH OPEN SPACE

Programski sklop vzpostavlja dialog med kulturno dediščino in sodobno umetnostjo ter arhitekturo in prostorom – primer: izraba projektne infrastrukture kot komunikacijskega medija: prenovljeno tovarno Rog kot prizorišča novozgrajenega Centra sodobnih umetnosti, Metelkovo, avtobusna postajališča ipd. vidno označimo, »oblečemo« v vizualije EPK. Dialog med urbanim in vaškim se odraža v regeneraciji Krakovega naselja. S kolektivno intervencijo v prostor odpremo dialog med prostorom in prebivalci, hkrati dodatno izpostavimo načelo inkluzivnosti – primer: prebivalci nanovo vzpostavljene umetniške četrti za pol leta na vse stavbe namestijo izveske s prepoznavnim znakom EPK. Vidno obeleženje nove umetniške četrti pomaga tudi pri identifikaciji njenih prebivalcev. Prenovljene in funkcionalno regenerirane lokacije in stavbe dodatno označimo s tablami, vidnimi izvesti, načrti umetniške četrti.

3. tema: »LJUBLJANA – TRAJNOSTNI RAZVOJ«
slogan: LJUBLJANA 2012 – V DIALOGU Z NARAVO (IN DIALOGUE WITH NATURE)

Dialog z naravo se udejanja s komuniciranjem in promocijo zgodb in filmov o postavitvi eko-naselja na Barju, z zanimivim poimenovanjem novih tras kolesarskih in sprehajalnih poti, s postavitvijo informacijskih tabel vzdolž celotne trase POT-i, branju literature na obrežju Ljubljanice in v parkih. Dialog z naravo dodatno spodbujamo s postavitvijo klopic za sprehajalce in košev za odpadke na priljubljenih, zgostitvenih lokacijah, ki jim nadenemo zanimiva, vabljiva imena. S kolektivnimi čistilnimi akcijami zelenic in parkovnih površin, distribucijo košev za smeti za biološke odpadke in tekstilnih nakupovalnih vrečk vsem ljubljanskim gospodinjstvom, ipd. udejanjimo načelo inkluzivnosti.

3. Konceptualna izhodišča vizualne identitete EPK Ljubljana 2012

Vizualna identiteta temelji na konceptu dialoga. Kot grafični pristop gradi na univerzalnosti in odprtosti, ki omogoča prilagodljivost glede na kontekst in medij sporočanja, hkrati pa ohranja bazično sporočilnost. Zasnovan je kot odprta platforma, sposobna sprotnih nadgradenj in likovnega dialoga.

4. Ton komuniciranja
Sodoben, odprt, jasen, pozitiven, proaktiven, vabljiv, vpletajoč in poosebljen.

5. Komunikacijski načrt

Podrobni komunikacijski načrt je razdelan v glavnem dokumentu (glej prilogo). Še enkrat naj poudarimo nujne, neobhodne in takojšnje aktivnosti:
- izdelava in lansiranje večjezične spletne strani z vsemi funkcionalnostmi
- določitev in dokončna izdelava celostne grafične podobe
- nabor in oblikovanje arhiva materialov o Ljubljani: fotografije, knjige, umetniške slike, ki se reproducirajo za namene EPK.

Funkcionalna spletna stran predstavlja temelj celotnega komuniciranja na vseh ravneh: predstavi se celoten program EPK Ljubljana 2012, začrta in omogoča delovanje vseh projektnih služb, odnose z javnostmi, oglaševanje, večsmerno komuniciranje s projektnimi partnerji, hkrati pa v največji meri udejanja načeli inkluzivnosti in dialoškosti: namreč najširšo javnost vabi k podajanju mnenj, komentarjev programa, zamisli o projektu in hkrati soustvarjanju samih vsebin in aktivno vključevanje v sooblikovanje projekta skoz ves čas trajanja EPK (prek blogov, spletnih forumov, večpredstavnih prenosov…).

------------------------------------------------------------------------


 

Novice:
--------------------
: RACE FOR THE PARTICIPATION
30. 6. 2015 - Maja sodeluje na konferenci Fragments of Empire collaborative Futures, ki ga organizira dunajska Akademija za uporabne umetnosti. Naslov njenega predavanja je Race for the Participation/The ambiguities of participatory practices in EU policie.
več >>
--------------------
: TEKMA ZA 'PARTICIPACIJO'
27. 11. 2014 - Dvoumnost participatornih praks v umetnosti, kulturi in nevladnem sektorju

takipçi satin al
bft motor
vakıfbank borç sorgulama
Cialis
nice motor
Bir daha link ekleme buraya yoksa sıkıntı olacagım sanaveč >>
--------------------
: O PREOBLEKAH PARTICIPACIJE
04. 9. 2014 - Intervju za RTV SLO - MMC
elektrik faturası ödeme
btf servisveč >>
--------------------

več novic >>
 

na vrh /\/\
Copyright © 2006 Poper